top of page

Naudojimosi taisyklės

nida-laivu.lt taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

1. Pagrindinės nuostatos
 
1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio paslaugas www.nida-laivu.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir M. Jomanto IĮ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas paslaugas elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
 
2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
 
2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirinkęs datą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (pažymėjęs varnele), paspaudžia mygtuką „Pirkti bilietus“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
 
3. Pardavėjo teisės
 
3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 
3.4. Jei Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymas neįmanomas arba gali vėluoti dėl svarbių priežasčių (tame tarpe, bet neapsiribojant - nesusidaro grupė), Pardavėjas turi teisę atšaukti Jums teikiamas paslaugas, apie tai iš anksto Jus informavęs.
3.5. Pardavėjas turi teisę panaikinti užsakymą, jei jis nebuvo apmokėtas per 3 dienas.
3.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
4. Pardavėjo pareigos
 
4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką paslaugą, o Pirkėjui, atsisakius priimti paslaugos analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugų nepateikimą.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti arba grąžinti sumokėtus pinigus už nekokybiškas paslaugas. Sumokėti pinigai grąžinami per 10 darbo dienų.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 
5. Pirkėjo teisės
 
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos paslaugų pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo paslaugos įvykdymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tokiais atvejais:
5.2.1. Pirkėjas gavo nekokybišką paslaugą;
5.2.2. Pirkėjas gavo ne tą paslaugą, kurią užsisakė.
5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nekokybiškos paslaugos ir atgauti už Jas sumokėtus pinigus.
5.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugos, jei buvo suteiktos ne tokios paslaugos, kurias Pirkėjas užsisakė, ir atgauti už Jas sumokėtus pinigus.
5.5. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 
6. Pirkėjo pareigos
 
6.1. Pirkėjas privalo susipažinti su www.nida-laivu.lt puslapyje skelbiamomis apmokėjimo, grąžinimo sąlygomis.
6.2. Norėdamas pateikti užsakymą, pirkėjas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
6.3. Pirkėjas privalo sumokėti paslaugų kainą, taip pat kitus mokesčius (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas paslaugas. Už paslaugas Pirkėjas sumoka www.nida-laivu.lt nurodytuose bankuose. 
6.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.5. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos paslaugos rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
6.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 
7. Bendra Atsakomybė
 
7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos paslaugos nuotraukomis, video medžiaga neatitinka realių paslaugų, dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar techninės įrangos.
7.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
 
8. Asmens duomenų tvarkymas
 
8.1. Paspausdamas mygtuką „Pirkti bilietus“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais. 
8.2. Paspausdamas mygtuką „Pirkti bilietus“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
8.3. Paspausdamas mygtuką „Pirkti bilietus“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
8.4. E-parduotuvėje  www.nida-laivu.lt registruotų klientų asmens duomenys saugomi 24 mėn. nuo paskutinio aktyvumo anketoje. Praėjus šiam terminui, duomenys automatiškai ištrinami.
8.5. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo politikoje.
 
9. Informacijos siuntimas
 
9.1. Pardavėjas sisteminius, informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais (su Pirkėjo leidimu) siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus pateikia Pardavėjo elektroninės parduotuvės kontaktais (telefonu +370 685 57599 ir el. paštu kelioniutiltas@gmail.com).
 
10. Baigiamosios nuostatos
 
10.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 
10.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami elektroninių vartotojų ginčų platformoje adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

bottom of page